0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Raport o stanie Gminy Daszyna - debata
 Administrator      23.05.2019 godz. 12:18


Daszyna, dnia 21 maja 2019 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Daszyna

 

Raport o stanie Gminy Daszyna za 2018 r.

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Daszyna do dnia 31 maja 2019 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Daszyna Raportu o stanie gminy. Sesja, na której przedstawiony zostanie Raport, zaplanowana została na dzień 31 maja 2019 r.

Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Wójta Daszyny w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Daszyna.

Rada Gminy Daszyna będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Sesja ta planowana jest na dzień 27 czerwca 2019 r. i na sesji w tym dniu odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Gminy Daszyna.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Daszyna pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Gmina Daszyna.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gmina Daszyna składać należy najpóźniej do dnia 30 maja 2019 r. do godz. 1530 (Urząd Gminy Daszyna, pok. 12).

Z poważaniem

Beata Malarska

Przewodnicząca Rady Gminy

 

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl