0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Inwestycje realizowane ze środków UE » Zabezpieczenie energetyczne i cieplne


 

 

 

Gmina Daszyna realizuje projekt
Zabezpieczenie energetyczne i cieplne Gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.9 Odnawialne źródła energii.

Całkowita wartość projektu wynosi 9.857.128,61 pln, z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 6.326.429,72 pln, co stanowi 70,46% kosztów kwalifikowanych.
Umowa nr UDA-RPLD.02.09.00-00-021/10-00 z dnia 10 listopada 2010 roku

Przedmiotem projektu jest:

1. Budowa kotłowni opalanej biomasą, zasilającej budynki w Mazewie. Kotłownia budowana jest na potrzeby ogrzania budynków:

  • Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną,

  • Ośrodka zdrowia,

  • Budynku mieszkalnego nr 57,

  • Budynku mieszkalnego nr 69,

  • Budynku mieszkalnego nr 70,

  • Budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

2. Budowa kotłowni opalanej biomasą, zasilającej budynki w Daszynie. Kotłownia budowana jest na potrzeby ogrzania budynków:

  • Budynków mieszkalnych nr 26, 27 i 28,

  • Budynku OSP,

  • Budynku Urzędu Gminy,

  • Budynku przemysłowo-biurowego.

3. Instalacja kolektorów słonecznych u indywidualnych odbiorców w Gminie Daszyna, w następujących miejscowościach: Goszczonno, Siedlew, Nowa Żelazna, Mazew, Mazew Kolonia, Zieleniew, Karkoszki, Jabłonna, Łubno, Opiesin, Jacków, Krężelewice, Upale, Sławoszew, PGR Koryta, Koryta, Jarochów, Jarochówek, Osędowice, Janice, Stara Żelazna, Gąsiorów, Miroszewice, Zagróbki, Żabokrzeki, Drzykozy, Rzędków, Daszyna, Walew, Ogrodzona.

4. Instalacja oświetlenia ulicznego w Gminie Daszyna z wykorzystaniem źródeł fotowoltaicznych w następujących miejscowościach: Daszyna, Mazew, Jacków, Janice, Osędowice, Jarochówek, Łubno, Jarochów, Skrzynki, Żabokrzeki, Żelazna Stara, Lipówka, Kolonia Mazew, Krężelewice, Goszczynno, Sławoszew, Drzykozy, Żelazna Nowa, PGR Koryta.

Celem projektu jest poprawa środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego, jak również dywersyfikacja źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na społeczno-gospodarczy rozwój gminy, przyczyni się do budowania jej perspektyw rozwojowych i pozytywnego, nowoczesnego wizerunku, a mieszkańcom da poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

 

 

Szkoła i nowa hala w Daszynie

Kotłownia i szkoła w Daszynie

Kotłownia w Daszynie

Kotłownia w Daszynie

Kotłownia w Mazewie

Kotłownia w Mazewie

Kotłownia w Mazewie

Ośrodek zdrowia w Mazewie

Ośrodek zdrowia w Mazewie

Ośrodek zdrowia w Mazewie

Ośrodek zdrowia w Mazewie

Lampa z ogniwem fotowoltaicznym w Łubnie przy remizie strażackiej

Lampa z ogniwem fotowoltaicznym w Łubnie przy remizie strażackiej

Lampa z ogniwem fotowoltaicznym w Żelaznej St.

Lampa z ogniwem fotowoltaicznym w Żelaznej St.

Lampa z ogniwem fotowoltaicznym w Żelaznej St.

Lampa z ogniwem fotowoltaicznym w Żelaznej St.

 

 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 4 lipiec 2012 godz. 11:42
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 20 listopad 2015 godz. 13:55
Liczba odsłon:
  9881 od 4 lipiec 2012 godz. 11:42  (średnio 3.26 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl