0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Władze i struktura » Urząd Gminy » Opis świadczonych usług


Wydanie dowodu osobistego

 • Wymagane dokumenty:
  Odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku stanu wolnego, odpis skrócony aktu małżeństwa (mężatka, żonaty), wypełniony wniosek + 2 zdjęcia. 
  Opłaty: brak
  Miejsce załatwienia sprawy: Ubiegający się o wydanie dowodu osobistego winien zgłosić się osobiście do tut. Urzędu - pok. nr 4, tel. (24) 3890404 
  Podstawa prawna: Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 139, poz. 993 z 2006 r. z późn. zmianami) 
  Termin odpowiedzi: 1 miesiąc od daty złożenia wniosku. 
  Tryb odwoławczy: Odwołanie do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Daszyna.
  Uwagi: Wyżej wyszczególnione dokumenty dołącza się w przypadku urodzenia poza gminą Daszyna lub zawarcia związku małżeńskiego w innym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Zawarcie małżeństwa

 • Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z zachowaniem uroczystej formy. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy: mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński, mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo w powyższy sposób kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Zaświadczenie to traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.
  Wymagane dokumenty: osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo są obowiązane przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty stwierdzające tożsamość oraz złożyć odpisy skrócone aktów urodzenia, a w przypadku osób zawierających małżeństwo po raz kolejny, dodatkowo dowód ustania małżeństwa (odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka), unieważnienia małżeństwa albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli toczyło się postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa, złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożyć zezwolenie właściwego sądu na zawarcie małżeństwa (dotyczy kobiet, które nie ukończyły 18 lat a przekroczyły 16 rok życia), złożyć oświadczenie o nazwisku, jakie będzie nosić po zawarciu małżeństwa oraz nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa,
  Opłaty: wysokość opłaty skarbowej uregulowana jest w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r, Nr 86, poz. 960), a tryb jej pobierania w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. z 2000 r. Nr 110, poz. 1176).
  * Zapewnienie przewidziane w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz.180 z późn. zm.)
  * Sporządzenie aktu małżeństwa, w tym zawartego w sposób określony w art. 1 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - 84 zł.
  Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego Daszyna, 99-107 Daszyna, tel. (24) 3890404 pokój 4.
  Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) tytuł I "Małżeństwo" dział I-IV; rozdział 6, art. 53- 62 ustawy z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.)
  Termin odpowiedzi: załatwianie spraw odbywa się w oparciu o przepisy art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego. Zawarcie małżeństwa może nastąpić z zachowaniem miesięcznego terminu między dniem złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemnego zapewnienia dotyczącego nieistnienia okoliczności wyłączających małżeństwo a dniem jego zawarcia.
  Tryb odwoławczy: odmowa dokonania czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej, z zastosowanie norm procedury administracyjnej; zasada ta nie dotyczy czynności enumeratywnie wymienionych w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.)
  Uwagi: obywatelowi polskiemu, zamierzającemu zawrzeć małżeństwa za granicą, kierownik urzędu stanu cywilnego, w trybie art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.) wydaje zaświadczenie stwierdzające, że osoba, zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą, może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie to traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania. Stawka opłaty skarbowej wynosi 38 zł.

Sporządzenie aktu zgonu

 • Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Wykonanie tego obowiązku spoczywa na małżonku lub dzieciach zmarłego, najbliższych krewnych lub powinowatych, osobie zamieszkałej w lokalu, w którym nastąpił zgon, osobie, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały, administratorze domu, w którym nastąpił zgon, szpitalu lub innym zakładzie, w którym nastąpił zgon.
  Wymagane dokumenty: karta zgonu, wydana przez lekarza na specjalnym druku, dokument tożsamości zmarłego.
  Opłaty: wysokość opłaty skarbowej uregulowana jest w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r, Nr 86, poz. 960), a tryb jej pobierania w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. z 2000 r. Nr 110, poz. 1176).
  Sporządzenie aktu zgonu - wolne od opłaty skarbowej. 3 odpisy skrócone, wydane bezpośrednio po sporządzeniu aktu zgonu - wolne od opłaty skarbowej.
  Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Daszynie, 99-107 Daszyna, tel. (24) 3890404
  pokój 4.
  Podstawa prawna: rozdział 7, art. 64- 69 ustawy z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.).
  Termin odpowiedzi: załatwianie spraw odbywa się w oparciu o przepisy art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego.

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka

 • Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia dziecka. Wykonanie tego obowiązku spoczywa na ojcu dziecka, lekarzu lub położnej albo innej osobie obecnej przy porodzie, matce, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala.
  Wymagane dokumenty: podstawowym dokumentem uprawniającym do sporządzenia aktu urodzenia jest zaświadczenie lekarskie wydane na specjalnym druku ("Zgłoszenie urodzenia"), osoba zgłaszająca urodzenie dziecka, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim, przedstawia odpis skrócony aktu małżeństwa, dowody osobiste rodziców dziecka.
  Opłaty: wysokość opłaty skarbowej uregulowana jest w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r, Nr 86, poz. 960), a tryb jej pobierania w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. z 2000 r. Nr 110, poz. 1176).
  Sporządzenie aktu urodzenia - wolne od opłaty skarbowej. 3 odpisy skrócone, wydane bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia - wolne od opłaty skarbowej.
  Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Daszynie, 99–107 Daszyna, tel. (24) 3890404 pokój 4.
  Podstawa prawna: rozdział 5, art. 38- 52 ustawy z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.).
  Termin odpowiedzi: załatwianie spraw odbywa się w oparciu o przepisy art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego.
  Tryb odwoławczy: odmowa dokonania czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej, z zastosowaniem wszelkich norm procedury administracyjnej.

Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego

 • Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi. Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek: sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa,  małżonka lub przedstawiciela ustawowego, innych osób, które wykażą w tym interes prawny, organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
  Wymagane dokumenty: do wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia wymagane jest zgłoszenie wniosku w formie pisemnej.
  Opłaty: wysokość opłaty skarbowej uregulowana jest w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r, Nr 86, poz. 960), a tryb jej pobierania w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. z 2000 r. Nr 110, poz. 1176) oraz Dz. U. z 2002r. Nr 135 poz.1143. Sporządzenie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33 zł, sporządzenie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22 zł, zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24 zł, pozostałe zaświadczenia - 26 zł.
  Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Daszynie, 99–107 Daszyna, tel. (24) 3890404 pokój 4.
  Podstawa prawna: art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.).
  Termin odpowiedzi: załatwianie spraw odbywa się w oparciu o przepisy art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego.
  Tryb odwoławczy: odmowa wydania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń wymaga formy decyzji administracyjnej, z zastosowanie wszelkich norm procedury administracyjnej.

Wydanie potwierdzenia zameldowania na pobyt stały

 • Wymagane dokumenty: dowód osobisty, książeczka wojskowa (mężczyźni do 50 roku życia), wypełniony druk-zgłoszenie pobytu stałego, potwierdzenie faktu pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały od wynajmującego, najemcy, właściciela lokalu, w którym nastąpi zameldowanie, poświadczenie wymeldowania z poprzedniego pobytu stałego.
  Dodatkowe informacje: potwierdzenie zameldowania na pobyt stały ważne jest w ciągu 2 miesięcy od daty wydania. W ciągu tego okresu należy wymienić dowód osobisty.
  Opłaty: brak.
  Termin załatwienia: od ręki.
  Jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Daszyna - ewidencja ludności - podinspektor ds. ewidencji ludności.
  Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 7:15-15:15, pokój 4.
  Tryb odwoławczy: nie występuje.
  Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz. U. z 2006 roku Nr 139 poz.993 z późn. zm/, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i utraconych dowodów osobistych /Dz. U. Nr 236 poz.1999 z późn. zm/.

Wymeldowanie z pobytu stałego

 • Wymagane dokumenty: dowód osobisty, książeczka wojskowa (mężczyźni do 50 roku życia), wypełniony druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego.
  Dodatkowe informacje: potwierdzenie wymeldowania ważne jest w ciągu 2 m-cy od daty wydania.
  Wymeldowania dokonujemy osobiście /osoba pełnoletnia/.
  Opłaty: brak.
  Termin załatwienia: od ręki.
  Jednostka odpowiedzialna: Urząd Gminy Daszyna - ewidencja ludności - podinspektor ds. ewidencji ludności.
  Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 7:15-15:15, pokój 4.
  Tryb odwoławczy: nie występuje.
  Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz. U. z 2006 roku Nr 139 poz.993 z późn. zm/, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i utraconych dowodów osobistych /Dz. U. Nr 236 poz.1999 z późn. zm/.

 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 3 grudzień 2010 godz. 10:15
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 3 grudzień 2010 godz. 11:15
Liczba odsłon:
  9282 od 3 grudzień 2010 godz. 10:15  (średnio 2.87 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl