0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Ogłoszenia i komunikaty


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DASZYNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Daszyna, Kolonia Mazew, Mazew oraz Walew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Daszyna, dn. 22.06.2018 r.


Daszyna, dn. 8.06.2018 r.


Wójt Gminy Daszyna
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej

Daszyna, dn. 24.04.2018 r.


Wójt Gminy Daszyna
zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna na okres 21 dni wykazu dotyczącego nieruchomości (lokal mieszkalny wraz z ułamkową częścią gruntu – obręb Daszyna) przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Daszyna Nr 32/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. urzędzie pok. nr 5, tel. 24 389-04-18.

Daszyna, dn. 24.04.2018 r.


Wójt Gminy Daszyna
zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców:
1. działka nr 154/1, pow. 0,4901 ha, obręb Daszyna (pow. dzierżawy 0,2000 ha)
2. działka nr 43, pow. 1,7626 ha, obręb Daszyna
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Daszyna Nr 24/2018 z dnia 19 marca 2018 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. urzędzie - pokój nr 5, tel. 24 389-04-18.

Daszyna, dn. 19.03.2018 r.


Daszyna, dn. 19.02.2018 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DASZYNA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Daszyna, Kolonia Mazew, Mazew oraz Walew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Daszyna, dn. 26.01.2018 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DASZYNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Goszczynno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Daszyna, dn. 26.01.2018 r.


Wójt Gminy Daszyna
zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:

 • działka nr 335/1, pow. 0,1268 ha, obręb Mazew i działka nr 155/1, pow. 0,1730 ha, obręb Mazew - wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Daszyna Nr 8/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. urzędzie pok. nr 5, tel. 24 389-04-18.

Daszyna, dn. 23.01.2018 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Daszyna
w sprawie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Daszyna, dn. 21.12.2017 r.


Wójt Gminy Daszyna
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu

na okres 60 dni, tj. od 20.12.2017 r. do 19.02.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna (parter, pokój nr 5, w godzinach pracy urzędu, tj. 7:15- 15:15) uproszczonych planów urządzenia lasu dla miejscowości Jarochów, Lipówka, Mazew, sporządzonych przez firmę „Lasotaks”. Plan ten będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Jednocześnie informuje, iż nadzór nad gospodarką leśną sprawuje Starosta. Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Daszyna, dn. 20.12.2017 r.


Wójt Gminy Daszyna
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Daszyna, dn. 12.12.2017 r.


Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie wzwiązku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., Dz. U. 2017, poz. 1579) zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usługi przygotowania i dostawy gorących posiłków obiadowych (dań gorących) do dwóch szkół na terenie gminy Daszyna od 2 stycznia 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.

 

Daszyna, dn. 29.11.2017 r.


Wójt Gminy Daszyna
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej

Daszyna, dn. 21.11.2017 r.


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DASZYNA

z dnia 6 października 2017 roku

w sprawie przyjęcia dokumentów:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Mazew;
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 160 w obrębie Ogrodzona.

 

Daszyna, dn. 6.10.2017 r.


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DASZYNA
z dnia 25 września 2017 roku

w sprawie konsultacji projektu "Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2018".

Daszyna, dn. 25.09.2017 r.


 

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresyGmina Daszyna
Daszyna 34A
Daszyna
99-107
Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Cywiński
Tel.: +48 243571017
E-mail: ugdaszyna@op.pl
Faks: +48 243890400
Kod NUTS: PL712

Adresy internetowe:

Główny adres: http://daszyna.bip.cc

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.daszyna.bip.cc

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji w odnawialnym źródle energii

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących: „Elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna”.

Numer referencyjny: PPI.271.5.2017

II.1.2)Główny kod CPV

45251000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących: „Elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna” – wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych polegających na budowie układu trójgeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą; zgodnie z Programami Funkcjonalno – Użytkowymi, zwanymi dalej PFU oraz posiadaną w części przez Zamawiającego dokumentacją projektową, stanowiącymi załącznik do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 51 879 057.25 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71320000

45251000

45210000

45330000

45331000

45331110

45310000

45231400

09323000

45231100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL712

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Daszyna.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących: „Elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna” – wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych polegających na budowie układu trójgeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą; zgodnie z Programami Funkcjonalno – Użytkowymi, zwanymi dalej PFU oraz posiadaną w części przez Zamawiającego dokumentacją projektową, stanowiącymi załącznik do SIWZ, w tym:

a) Obiekt elektrociepłowni

Moc elektryczna turbiny parowej min. 1,1 MW. Moc cieplna kotła parowego 7,0 MW.

b) Pasywny budynek laboratorium biomasy

Powierzchnia zabudowy – 544,8 m2

Powierzchnia użytkowa – 767 m2 wraz z wiatą

Kubatura – 2346,8 m3

w tym: roboty architektoniczno-konstrukcyjne, instalacyjne z opomiarowaniem budynku; zagospodarowanie i uzbrojenie terenu; wyposażenie budynku.

c) System ciepłowniczy – sieci i węzły cieplne

d) Rurociągi – czynnik grzewczy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność elektryczna turbiny parowej przy produkcji pary / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/11/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPLD.02.01.01-10-0004/15-00; RPLD.04.02.02-10-0081/16-00; RPLD.04.03.02-10-0031/16-00; POIS.01.06.01-00-0011/16; RPLD.04.03.02-10-0030/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1) Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określił wymagań.

3. Wykaz oświadczeń, składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne oświadczenie w zakresie potwierdzającym spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 10 SIWZ, w którym zawarte jest również oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Wykonawca składa powyższe oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, tj. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – stanowiący załącznik do SIWZ

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. Składa również wraz z ofertą oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, również składa JEDZ dotyczące podwykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Wskazane dokumenty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów pln)

roczny obrót w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

opłaconego ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów pln)

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 11 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku nie złożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów, Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podległaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

a.1) Posiadania doświadczenia zawodowego-Przez co Zamawiający rozumie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:-wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie elektrociepłowni opalanej biomasą, o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1000 kWe,przy czym wskazana robota budowlana musi być zakończona tj. dla której podpisano protokół odbioru robót lub dokument równoważny, świadczący o zakończeniu realizacji zamówienia, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. a.2) Posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie dysponowania następującą kadrą: Roboty budowlane: Ekspert 1 – kierownik budowy robót sanitarnych – co najmniej 10 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a. Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą kierownika budowy wskaże osobę spełniającą ten warunek.

Ekspert 2 – kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych: – uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a.. Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą kierownika budowy wskaże osobę spełniającą ten warunek. Ekspert 3 – kierownik robót elektrycznych:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a oraz uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, także z uwzględnieniem ustawy z dnia 18.3.2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 63, poz.394). W celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą kierownika robót elektrycznych, Wykonawca wskaże osobę spełniającą ten warunek.Do wykonania dokumentacji projektowej:- Projektant Inżynier 1: wykszt. wyższe budowlane – uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych bez ograniczeń, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe. Projektant Inżynier 2: wykszt. wyższe techniczne – uprawnienia do projektowania sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe. Projektant Inżynier 3: wykszt. wyższe techniczne – uprawnienia do projektowania sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, brał udział w realizacji co najmniej dwóch obiektów o podobnym przeznaczeniu i charakterze (tj. w zakresie wykonania projektu, który uzyskał pozwolenie na budowę).Zamawiający dopuszcza jednoczesne pełnienie wszystkich 3 funkcji przez jedną osobę jak również przez dwie osoby w dowolnej konfiguracji.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 800 000 PLN.

Na wszystkie roboty wykonane w ramach kontraktu t. j. na wykonane roboty i wbudowane materiały oraz sprzęt Wykonawca udziela minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi od dnia dokonania odbioru ostatecznego przez Zamawiającego. Natomiast funkcjonalność całego Systemu z dotrzymaniem mocy i sprawności gwarantuje Wykonawca na okres 5 lat.

Wykonawca w okresie 5 lat zabezpieczy na swój koszt serwis na zainstalowane przez siebie urządzenia oraz sprzęt.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec (BMU).

Jako zabezpieczenie, wykonawca przed podpisaniem umowy, przekaże bankowi KfW reprezentującego BMUB, gwarancję na wypadek niewykonania umowy, udzieloną przez zaakceptowany przez KfW bank wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, opiewającą na 20 % wartości umowy na wykonawstwo.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ – istotne postanowienia umowy.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ – istotne postanowienia umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 134-275241

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 06/10/2017

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 06/10/2017

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Urząd Gminy Daszyna; Daszyna 34A, sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a – c 14 (przy czym zakres ten nie dotyczy osoby, o której mowa w tym przepisie, jeśli została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit d ustawy Pzp), i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem termin składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

6) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może przedstawić dowody, , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp – Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60 d ust. 1 albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5.

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego

za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

9) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 11 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587777

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587777

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31/08/2017

Daszyna, dn. 31.08.2017 r.


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DASZYNA
w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Daszyna, dn. 17.08.2017 r.

Daszyna, dn. 11.09.2017 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DASZYNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daszyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Daszyna, dn. 21.07.2017 r.


Daszyna, dn. 27.04.2017 r.


Daszyna, dn. 27.04.2017 r.


Daszyna, dn. 27.04.2017 r.


Daszyna, dn. 27.04.2017 r.


Daszyna, dn. 27.04.2017 r.


ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Mazew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Daszyna, dn. 17.03.2017 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DASZYNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 160 w obrębie Ogrodzona wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr XXVIII/139/2016 Rady Gminy w Daszynie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 160 w obrębie Ogrodzona, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 160 w obrębie Ogrodzona wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna, 99-107 Daszyna, Daszyna 34a w godzinach pracy Urzędu. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna, 99-107 Daszyna, Daszyna 34a, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek) w sali nr 14 Urzędu Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna, o godzinie 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Daszyna na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:

 • bezpośrednio lub listownie do Urzędu Gminy Daszyna, 99-107 Daszyna, Daszyna 34a,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 1 marca 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Daszyna. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy w Daszynie.

Daszyna, dn. 17.02.2017 r.Daszyna, dn. 16.02.2017 r.Daszyna, dn. 16.02.2017 r.


Daszyna, dn. 15.02.2017 r.


Daszyna, dn. 23.12.2016 r.


Zapytanie ofertowe

NA USŁUGI W RAMACH ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Daszyna, dn. 21.12.2016 r.


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Łęczyckiej realizuje projekt pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych w obiektach zabytkowych dworków wraz z parkami w Srebrnej Gmina Grabów i Błoniu Gmina Łęczyca w celu nadania im funkcji kulturalnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Daszyna, dn. 13.12.2016 r.


 

REALIZACJA PROGRAMU „YOUNGSTER PLUS”
w roku szkolnym 2016/2017

W dniu 25.08.2016 r. Gmina Daszyna podpisała u mowę o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie, ul. Miedziana 3a.
Youngster to Program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan.
Program skierowany jest do uczniów klas III Gimnazjum. Obejmuje realizację zajęć pozalekcyjnych o łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program nauki języka angielskiego Wydawnictwa MACMILLAN oraz o podręczniki sfinansowane przez Fundusz.
Szkoła wraz z podręcznikami otrzyma wyposażenie biblioteki szkolnej, m.in. słowniki, pomoce dydaktyczne w formie audio i video oraz readresy.

W ramach Programu uczniowie poddawani są wstępnym testom plasującym. Wyposażeni zostają w komplety nowoczesnych materiałów do nauki języka obcego w szkole. Fundusz dodatkowo organizuje konkursy, w ramach których przyznawane są nagrody za osiągnięcia w nauce dla uczniów oraz za osiągnięcia w nauczaniu dla nauczycieli.
Po ukończeniu dwóch semestrów uczniowie otrzymują certyfikaty wystawione przez Wydawnictwo Macmillan i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Nauczyciel uczestniczy w obowiązkowym szkoleniu metodycznym i motywacyjnym, doskonalącym ich warsztat pracy, ma również możliwość uczestniczenia w szkoleniach dodatkowych.
Uczniowie w ramach Programu wpłacają miesięcznie 5 zł. Środki te przeznaczone są przede wszystkim na potrzeby zajęć np. kopiowanie materiałów, pomoce dydaktyczne, dodatkowe nagrody, rajdy, biwaki, itp.
Okres realizacji Projektu: 01.09.2016 r. –16.06.2017 r.
Projekt obejmuje 15 uczniów Gimnazjum w Daszynie.
Zajęcia prowadzi Pani Katarzyna Krysiak.
Montaż finansowy zadania:
Europejski fundusz Rozwoju Wsi Polskiej finansuje w ramach Programu:
1. Zestawy dla uczniów (podręcznik, zeszyt ćwiczeń).
2. Koszty niezbędnych szkoleń dla nauczyciela.
3. Utrzymanie i bieżące funkcjonowanie platformy e-learningowej.
4. Część wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia: 1800 zł.
Wkład Gminy Daszyna:
1. Pozostała część wynagrodzenia nauczyciela.

Daszyna, dn. 29.11.2016 r.


Zapytanie ofertowe

Wykonanie usługi doradczej w zakresie zarządzania projektem „Przygotowanie terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Daszyna dla potrzeb potencjalnych inwestorów" - budowa sieci i przyłączy gazowych" dotyczącej przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych - budowa sieci gazowej wraz z przyłączami.

Daszyna, dn. 28.11.2016 r.


Zapytanie ofertowe

Daszyna, dnia 19.09.2016 r.


Zapytanie ofertowe

Daszyna, dnia 19.09.2016 r.


ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu: Jacków, Koryta, Krężelewice, PGR Koryta, Upale, Zagróbki, Zieleniew, Żabokrzeki w jednostce ewidencyjnej DASZYNA.

Daszyna, dnia 6.09.2016 r.


Zapytanie ofertowe

Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego, charakterystyki energetycznej obiektu socjalnego w Mazewie oraz studium wykonalności dla projektu "Budowa pasywnych obiektów użyteczności publicznej".

Daszyna, dnia 10.08.2016 r.


LEMUR - Budowa Sali Sportowej w Daszynie

 Daszyna, dnia 22.06.2016 r.


 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego pzp fragm. obrębu Mazew; miejscowego pzp działki nr ewid. 160 w obrębie Ogrodzona oraz przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddz. na środowisko ww. planów miejscowych

Daszyna, dnia 17.06.2016 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DASZYNA

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Daszyna na lata 2016-2032". Jednocześnie informuję, że wystąpiono z prośbą o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna, oraz na stronie internetowej www.daszyna.bip.cc.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Daszyna na lata 2016-2032".
Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej – urzadgminydaszyna@wp.pl w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Daszyna.

 

Daszyna, dnia 6.06.2016 r.


Zapytanie ofertowe

wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań pn:
1. „Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dworskiego w Błoniu na budynek spełniający funkcję miejsca spotkań, dialogu i wymiany kultur" oraz zagospodarowanie terenu przyległego wokół Dworu.
2. „Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dworskiego w Srebrnej na budynek spełniający funkcję miejsca spotkań, dialogu i wymiany kultur" oraz zagospodarowanie terenu przyległego wokół Dworu.

Daszyna, dnia 27.05.2016 r.


Zapytanie ofertowe

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej - drogowej, dla projektu „Przygotowanie terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Daszyna dla potrzeb potencjalnych inwestorów" - budowa wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej" w ramach zadania budżetowego „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna." Termin wykonywania czynności: od dnia wprowadzenia wykonawcy na budowę do dnia 30.11.2016 r.

Daszyna, dnia 28.04.2016 r.


 Daszyna, dnia 22.04.2016 r. 


Daszyna, dnia 15.04.2016 r. 


Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy - Prawo energetyczne przedstawiamy projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (plik w formacie PDF).
 

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 28.04.2016 r. pocztą elektroniczną na adres: urzadgminydaszyna@wp.pl W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do IRiESD dla gazu.
Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

 

GMINA DASZYNA pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokona zatwierdzenia instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej instrukcji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

 

Daszyna, dnia 14.04.2016 r.


Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Inżyniera kontraktu dla Dającego Zlecenie usług polegających na zarządzaniu projektem „Przygotowanie terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Daszyna dla potrzeb potencjalnych inwestorów" (zwanego dalej projektem), w ramach zadania budżetowego „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna." Termin wykonywania czynności: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.

Daszyna, dnia 12.04.2016 r.


Zapytanie ofertowe

Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla obrębu: Osędowice dz. nr 1/2, 1/1 oraz Stara Żelazna dz. nr 181 dla kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego dostosowanego do potrzeb potencjalnych inwestorów w ramach zadania budżetowego „Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego".

Daszyna, dnia 10.03.2016 r.


Zapytanie ofertowe

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnych oraz inżyniera kontraktu, dla projektu "Przygotowanie terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Daszyna dla potrzeb potencjalnych inwestorów" - budowa sieci i przyłączy wod-kan w ramach zadania budżetowego "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna."

Daszyna, dnia 08.01.2016 r.


Zapytanie ofertowe

Daszyna, dnia 15.12.2015 r.


Zapytanie ofertowe

Daszyna, dnia 15.12.2015 r.


ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu: Łubno, Opiesin, PGR Opiesin w jednostce ewidencyjnej DASZYNA.

Daszyna, dnia 9.10.2015 r.


 ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu: Drzykozy, Gąsiorów, Goszczynno, Kolonia Mazew, Mazew, Miroszewice, PGR Miroszewice, Siedlew, Skrzynki w jednostce ewidencyjnej DASZYNA.

Daszyna, dnia 7.10.2015 r.


Drzykozy, dnia 2.10.2015 r.


Zapytanie ofertowe

Daszyna, dnia 14.09.2015 r.


 

Daszyna, dnia 11.09.2015 r.


Zapytanie ofertowe

Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla obrębu: Osędowice dz. nr 110, 102, 47, 26, 12, 13, 6/1, 6/2, Stara Żelazna dz. nr 175, 189, 190/1, Walew dz. nr 88, 89, 91, 116, 79, 120/3, 120/5, 120/6, Daszyna dz. nr 41, 42, 43, 27 dla kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego dostosowanego do potrzeb potencjalnych inwestorów w ramach zadania budżetowego „Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego."

Daszyna, dnia 10.09.2015 r.


Drzykozy, dnia 9.09.2015 r.


Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego dostosowanego do potrzeb potencjalnych inwestorów - doprowadzenie gazu ziemnego do działek nr 120/3; 114/3 w miejscowości Walew obręb Walew oraz działki nr 43 w miejscowości Daszyna obręb Daszyna Gmina Daszyna; w ramach zadania budżetowego "Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego."

Daszyna, dnia 28.07.2015 r.


Zapytanie ofertowe

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego dostosowanego do potrzeb potencjalnych inwestorów - doprowadzenie wody, kanalizacji, czynnika do celów grzewczych i technologicznych oraz budowa wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej w obrębie terenu inwestycyjnego oraz połączenie jej z istniejącym układem komunikacyjnym dla działek nr 120/3; 114/3 w miejscowości Walew obręb Walew oraz działki nr 43 w miejscowości Daszyna obręb Daszyna Gmina Daszyna;
2. Wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020
dla inwestycji kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego dostosowanego do potrzeb potencjalnych inwestorów w ramach zadania budżetowego „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna."

Daszyna, dnia 24.07.2015 r.


Zapytanie ofertowe

- Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb opracowania audytów nergetycznych i dokumentacji projektowej 7 budynków mieszkalnych, komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Daszyna tj.: w miejscowości Daszyna dz. Nr154/1; 44/30; 233/6; Koryta Osada dz. Nr4/1; Nowa Żelazna dz. Nr143; Karkoszki dz. Nr36.
- Audyt energetyczny 8 budynków mieszkalnych, komunalnych zlokalizowanych na terenie GminyDaszyna tj.: w miejscowości Daszyna dz. Nr154/1; 44/30; 233/6; Koryta Osada dz. Nr4/1; Stary Sławoszew dz. Nr94/15; Nowa Żelazna dz. Nr143; Karkoszki dz. Nr36.
- Aktualizacja inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb opracowania audytu energetycznego i dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego, komunalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Daszyna w miejscowości Stary Sławoszew dz. Nr94/15.

Daszyna, dnia 1.07.2015 r.


Daszyna, dnia 21.06.2015 r.


Daszyna, dnia 11.06.2015 r.


Daszyna, dnia 9.04.2015 r.


Daszyna, dnia 17.04.2015 r.


Daszyna, dnia 30.03.2015 r.


Daszyna, dnia 6.03.2015 r.


Daszyna, dnia 5.03.2015 r.


Daszyna, dnia 2.03.2015 r.


Daszyna, dnia 27.02.2015 r.


Daszyna, dnia 10.02.2015 r.


Daszyna, dnia 19.01.2015 r.Daszyna, dnia 24.10.2014 r.


Daszyna, dnia 23.10.2014 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DASZYNA

z dnia 26 września 2014 roku

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Daszyna oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

 

Daszyna, dnia 26.09.2014 r.


Daszyna, dnia 17.09.2014 r.


Daszyna, 18.12.2013 r.


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna" została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Daszyna, dnia 25.07.2013 r.


Daszyna, dnia 28.02.2013 r.


Gmina Daszyna realizuje projekt pn. "Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 7.646.024,40 pln z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 5.283.216,38 pln co stanowi 84,99% kosztów kwalifikowanych. Umowa nr UDA-RPLD.02.08.00-00-005/11-00 z dnia 19 grudnia 2011 roku.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci gazowej średniego ciśnienia – do 0,5 MPa – od punktu włączenia w istniejący rurociąg wysokiego ciśnienia w Witoni do budynków kotłowni w miejscowościach Daszyna, Mazew, Koryta w gminie Daszyna. Gazociąg budowany będzie z rur PE SDR11 i SDR17,6 zgrzewanych doczołowo w zakresie średnic od dn 280 do dn 110 mm. Łączna długość projektowanej sieci wynosi 22.674 m. Budowa sieci przewidziana jest na dwa etapy – etap pierwszy budowa sieci rozdzielczej z zasileniem największych odbiorców oraz późniejszy, podłączenia odbiorców indywidualnych. Docelowo sieć gazowa przewidywana jest na zaspokojenie potrzeb grzewczych oraz socjalnych gminy Daszyna.

Daszyna, dn. 11.10.2012 r.


Gmina Daszyna realizuje projekt "Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Daszyna
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II. Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom I Energetyka, Działanie II.10 Sieci ciepłownicze
Całkowita wartość projektu wynosi 3 013 408,37 pln, z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 1 898 206,18 pln, co stanowi 75,36% kosztów kwalifikowanych.
Umowa nr UDA-RPLD.02.10.00-00-004/10-00 z dnia 12 października 2011 roku

Przedmiotem projektu jest:

1. Budowa nowej sieci ciepłowniczej na terenie miejscowości Mazew w Gminie Daszyna o łącznej długości 911 mb
2. Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miejscowości Daszyna w Gminie Daszyna. o łącznej długości 1227 mb
 Celem szczegółowym tej osi priorytetowej - spójnym z przedmiotowym projektem inwestycyjnym - jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Zakres działań wyznaczonych w tym projekcie jest kompatybilny również z celami operacyjnymi, czyli ma na uwadze pozytywny wpływ na:
- dywersyfikacje źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).
- rozwój i poprawa stanu infrastruktury energetycznej województwa
- poprawę jakości powietrza, oraz
- ochronę przyrody i tym samym kształtowanie postaw ekologicznych
 Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego, przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, a w konsekwencji do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania tych zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi.

Daszyna, 4.06.2012 r.


Gmina Daszyna realizuje projekt pn. „ Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita wartość projektu wynosi 2.068.088,00 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 598.976,00 zł, co stanowi 30 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Umowa nr 296/2012/Wn-05/OA-TR-ZI/D z dnia 28.05.2012 r.
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków nr 25, 32, i 40 w Daszynie w tym docieplenie ścian i stropodachu, wymiana drzwi i okien oraz wymiana instalacji C.O. z zakupem i montażem grzejników.

Daszyna, 1.06.2012 r.


Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

z siedzibą w Urzędzie Gminy Daszyna, pokój nr 10 (parter) czynny będzie w miesiącu czerwcu 2017 r.:

 • 13.06.2017 r. (wtorek) w godz.: 15.00 - 18.00
 • 27.06.2017 r. (wtorek) w godz.: 15.00 - 18.00

Dyżur pełni Pan Krzysztof Radzik - specjalista psychoterapii uzależnień, który udziela pomocy w zakresie:

 • motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych;
 • motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzorca picia;
 • udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym;
 • rozpoznawania zjawiska przemocy domowej, udzielaniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
 • inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
 • współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami z terenu gminy, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem 24 389-04-16.

Zapraszamy

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Daszynie

 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 6 wrzesień 2010 godz. 15:26
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 22 czerwiec 2018 godz. 07:35
Liczba odsłon:
  52824 od 6 wrzesień 2010 godz. 15:26  (średnio 19.55 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl