0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Ogłoszenia i komunikaty


Wszelkie pytania i nieprawidłowości dotyczące zamieszczonych poniżej ogłoszeń i komunikatów można zgłaszać na adres e-mail urzędu: sekretariat@gminadaszyna.pl


Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
W tym celu można skorzystać z poniższego formularza:

Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Więcej informacji na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci


Zapytanie ofertowe

Przygotowanie treści artykułu wraz ze zdjęciami kolorowymi i publikacji w prasie lokalnej – 9 artykułów; w prasie regionalnej – 5 artykułów i w prasie wojewódzkiej – 3 artykuły.

 

Daszyna, dn. 26.08.2019 r.


Zapytanie ofertowe

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów w wieku od 5 lat dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Mazewie w roku szkolnym 2019/2020.

Daszyna, dn. 22.07.2019 r.


Zapytanie ofertowe

Przygotowanie treści artykułu wraz ze zdjęciami kolorowymi i publikacji w prasie lokalnej – 9 artykułów; w prasie regionalnej – 5 artykułów i w prasie wojewódzkiej – 3 artykuły.

 

Daszyna, dn. 18.07.2019 r.


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Daszyna zawiadamia

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na rzecz dotychczasowych użytkowników:
1. nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Daszyna 32 oznaczona numerem ewidencyjnym działki 148/3 o pow. 1400 m2, lokal użytkowy w budynku parterowym bez podpiwniczenia o powierzchni 66,45 m2, budynek garażowy o powierzchni 11,50 m2, budynek garażowy o powierzchni 20,00 m2.
2. lokal użytkowy w położony w miejscowości Mazew 68 na działce 197 o pow. 48,49 m2

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Daszyna Nr 60/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. urzędzie - pokój nr 17, tel. 24 389-04-07

Termin wywieszenia wykazu 24.06.2019 r. – 15.07.2019 r.

Daszyna, dn. 24.06.2019 r.


Wybory do Izb Rolniczych

Informuję, że uchwałą nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. zostały zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Wybory zostały wyznaczone na dzień 28 lipca 2019 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00.

Daszyna, dn. 17.05.2019 r.


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Daszyna zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna  na okres 21 dni następujących wykazów:

 • lokal użytkowy o pow. 30 m2, znajdujący się w budynku zlokalizowanym na działce gminnej nr 44/3, obręb Daszyna, przeznaczony do wynajęcia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy – wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Daszyna Nr 47/2019 z dnia 6 maja 2019 r. – dodatkowe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie – pokój nr 17 tel. 24 389-04-07
 • część działki nr 44/30, obręb Daszyna przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy - wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Daszyna Nr 48/2019 z dnia 6 maja 2019 r. dodatkowe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie – pokój nr 5 tel. 24 389-04-18.

Termin wywieszenia wykazów: 06.05.2019 r. – 27.05.2019 r.

 

Daszyna, dn. 06.05.2019 r.Wójt Gminy Daszyna
zawiadamia o wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna na okres 21 dni wykazu dotyczącego nieruchomości/lokal mieszkalny wraz z ułamkową częścią gruntu – obręb Daszyna/ przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Daszyna Nr 18/2019 z dnia 19 lutego 2019 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. urzędzie pok. nr 5, tel. (24) 389-04-18.

Daszyna, dn. 19.02.2019 r.


Daszyna, dn. 18.02 2019 r.


Wójt Gminy Daszyna
zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna na okres 21 dni wykazów dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym położonych na terenie gm. Daszyna w obrębach Walew i Daszyna. Wykazy stanowią załączniki do Zarządzeń Wójta Gminy Daszyna:

Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. urzędzie pok. nr 5, tel. (024) 389 04 18.
 

Daszyna, dn. 15.02 2019 r.


Nieodpłatna Pomoc Prawna - lista jednostek udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej

Daszyna, 7.01.2019 r.


Zapytanie ofertowe

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Daszyna w 2019 roku oraz zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Daszyna, 21.12.2018 r.

Daszyna, 31.12.2018 r.


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DASZYNA

w sprawie przyjęcia dokumentów dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Daszyna, dn. 18.12.2018 r.


Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 29 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna i dotyczył lokalu mieszkalnego nr 19 o pow. 33,28 m2, znajdującego się w budynku nr 26, na działce nr 28/3 położonej w obrębie geodezyjnym Daszyna.

Daszyna, dn. 7.12.2018 r.


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DASZYNA

w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Daszyna, dn. 6.12.2018 r.

Daszyna, dn. 28.12.2018 r.


Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie wzwiązku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2018 r., poz. 1986) zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usługi przygotowania i dostawy gorących posiłków obiadowych (dań gorących) do dwóch szkół na terenie gminy Daszyna od 2 stycznia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.

Daszyna, dn. 20.11.2018 r.

Daszyna, dn. 14.12.2018 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daszyna, dn. 20.11.2018 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYBÓR OPERATORA SIECI GAZOWEJ Z JEDNOCZESNYM UWZGLĘDNIENIEM PIERWOKUPU TEJ SIECI

Daszyna, dn. 23.10.2018 r.


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DASZYNA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 160/1 obręb Mazew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Daszyna, dn. 21.09.2018 r.


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DASZYNA

z dnia 10 września 2018 roku

w sprawie konsultacji projektu "Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019".

Daszyna, dn. 12.09.2018 r.


Daszyna, dn. 6.07.2018 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daszyna, dn. 3.07.2018 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DASZYNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Daszyna, Kolonia Mazew, Mazew oraz Walew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Daszyna, dn. 22.06.2018 r.


Daszyna, dn. 8.06.2018 r.


Daszyna, dn. 19.02.2018 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DASZYNA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Daszyna, Kolonia Mazew, Mazew oraz Walew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Daszyna, dn. 26.01.2018 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DASZYNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Goszczynno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Daszyna, dn. 26.01.2018 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Daszyna
w sprawie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Daszyna, dn. 21.12.2017 r.


Wójt Gminy Daszyna
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu

na okres 60 dni, tj. od 20.12.2017 r. do 19.02.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna (parter, pokój nr 5, w godzinach pracy urzędu, tj. 7:15- 15:15) uproszczonych planów urządzenia lasu dla miejscowości Jarochów, Lipówka, Mazew, sporządzonych przez firmę „Lasotaks”. Plan ten będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Jednocześnie informuje, iż nadzór nad gospodarką leśną sprawuje Starosta. Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Daszyna, dn. 20.12.2017 r.


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DASZYNA

z dnia 6 października 2017 roku

w sprawie przyjęcia dokumentów:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Mazew;
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 160 w obrębie Ogrodzona.

 

Daszyna, dn. 6.10.2017 r.


Gmina Daszyna realizuje projekt pn. „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna” Projekt współfinansowany w ramach działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 44.302.32,45 zł. z czego wartość dofinansowania 19.677.942,74 zł. Umowa Nr POIS.01.06.01.-00-0011/16-00 z dnia 23.08.2017 r.

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost produkcji energii elektrycznej, cieplnej i chłodu ze źródeł odnawialnych oraz podniesienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w wyniku spalania biomasy. Celem projektu jest wykorzystywanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe oraz wzrost produkcji energii elektrycznej, cieplnej i chłodu ze źródeł odnawialnych. Realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię produkowaną w sposób konwencjonalny, co przełoży się na obniżenie zużycia paliw stałych i spowoduje ograniczenie emisji oraz emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz gazów cieplarnianych. Celem realizacji projektu będzie również wzrost konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-gospodarczej Gminy Daszyna, przeciwdziałanie jej marginalizacji. Celem pośrednim realizowanej inwestycji będzie promocja gminy jako samorządu wspierającego działania służące bezpośrednio jej mieszkańcom, przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu oraz rozwój lokalnych przedsiębiorstw i wzrost ilości miejsc pracy. Szacuje się że w wyniku powstania elektrociepłowni nastąpi wyraźne ożywienie na rynku zbytu słomy w porównaniu ze stanem dotychczasowym. Oczekuje się pozytywnego dynamicznego rozwoju lokalnych przedsiębiorstw, w tym wzrost ich przychodów, a także podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie możliwości korzystania z lokalnej infrastruktury ciepłowniczej powinny wpłynąć na poprawę postrzegania gminy jako miejsca dogodnego do życia, pracy i zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej powinno zwiększyć wpływ do budżetu z tytułu opłat i podatków lokalnych.

Daszyna, dn. 29.09.2017 r.


Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Daszyna, dn. 31.08.2017 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DASZYNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daszyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Daszyna, dn. 21.07.2017 r.


Daszyna, dn. 27.04.2017 r.


Daszyna, dn. 27.04.2017 r.


Daszyna, dn. 27.04.2017 r.


Daszyna, dn. 27.04.2017 r.


Daszyna, dn. 27.04.2017 r.


ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Mazew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Daszyna, dn. 17.03.2017 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DASZYNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 160 w obrębie Ogrodzona wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr XXVIII/139/2016 Rady Gminy w Daszynie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 160 w obrębie Ogrodzona, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 160 w obrębie Ogrodzona wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna, 99-107 Daszyna, Daszyna 34a w godzinach pracy Urzędu. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna, 99-107 Daszyna, Daszyna 34a, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek) w sali nr 14 Urzędu Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna, o godzinie 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Daszyna na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:

 • bezpośrednio lub listownie do Urzędu Gminy Daszyna, 99-107 Daszyna, Daszyna 34a,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 1 marca 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Daszyna. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy w Daszynie.

Daszyna, dn. 17.02.2017 r.


Daszyna, dn. 16.02.2017 r.


Daszyna, dn. 16.02.2017 r.


Daszyna, dn. 15.02.2017 r.


Daszyna, dn. 23.12.2016 r.


Zapytanie ofertowe

NA USŁUGI W RAMACH ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Daszyna, dn. 21.12.2016 r.


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Łęczyckiej realizuje projekt pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych w obiektach zabytkowych dworków wraz z parkami w Srebrnej Gmina Grabów i Błoniu Gmina Łęczyca w celu nadania im funkcji kulturalnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Daszyna, dn. 13.12.2016 r.


 

REALIZACJA PROGRAMU „YOUNGSTER PLUS”
w roku szkolnym 2016/2017

W dniu 25.08.2016 r. Gmina Daszyna podpisała u mowę o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie, ul. Miedziana 3a.
Youngster to Program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan.
Program skierowany jest do uczniów klas III Gimnazjum. Obejmuje realizację zajęć pozalekcyjnych o łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program nauki języka angielskiego Wydawnictwa MACMILLAN oraz o podręczniki sfinansowane przez Fundusz.
Szkoła wraz z podręcznikami otrzyma wyposażenie biblioteki szkolnej, m.in. słowniki, pomoce dydaktyczne w formie audio i video oraz readresy.

W ramach Programu uczniowie poddawani są wstępnym testom plasującym. Wyposażeni zostają w komplety nowoczesnych materiałów do nauki języka obcego w szkole. Fundusz dodatkowo organizuje konkursy, w ramach których przyznawane są nagrody za osiągnięcia w nauce dla uczniów oraz za osiągnięcia w nauczaniu dla nauczycieli.
Po ukończeniu dwóch semestrów uczniowie otrzymują certyfikaty wystawione przez Wydawnictwo Macmillan i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Nauczyciel uczestniczy w obowiązkowym szkoleniu metodycznym i motywacyjnym, doskonalącym ich warsztat pracy, ma również możliwość uczestniczenia w szkoleniach dodatkowych.
Uczniowie w ramach Programu wpłacają miesięcznie 5 zł. Środki te przeznaczone są przede wszystkim na potrzeby zajęć np. kopiowanie materiałów, pomoce dydaktyczne, dodatkowe nagrody, rajdy, biwaki, itp.
Okres realizacji Projektu: 01.09.2016 r. –16.06.2017 r.
Projekt obejmuje 15 uczniów Gimnazjum w Daszynie.
Zajęcia prowadzi Pani Katarzyna Krysiak.
Montaż finansowy zadania:
Europejski fundusz Rozwoju Wsi Polskiej finansuje w ramach Programu:
1. Zestawy dla uczniów (podręcznik, zeszyt ćwiczeń).
2. Koszty niezbędnych szkoleń dla nauczyciela.
3. Utrzymanie i bieżące funkcjonowanie platformy e-learningowej.
4. Część wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia: 1800 zł.
Wkład Gminy Daszyna:
1. Pozostała część wynagrodzenia nauczyciela.

Daszyna, dn. 29.11.2016 r.


Zapytanie ofertowe

Wykonanie usługi doradczej w zakresie zarządzania projektem „Przygotowanie terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Daszyna dla potrzeb potencjalnych inwestorów" - budowa sieci i przyłączy gazowych" dotyczącej przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych - budowa sieci gazowej wraz z przyłączami.

Daszyna, dn. 28.11.2016 r.


Zapytanie ofertowe

Daszyna, dnia 19.09.2016 r.


Zapytanie ofertowe

Daszyna, dnia 19.09.2016 r.


ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu: Jacków, Koryta, Krężelewice, PGR Koryta, Upale, Zagróbki, Zieleniew, Żabokrzeki w jednostce ewidencyjnej DASZYNA.

Daszyna, dnia 6.09.2016 r.


Zapytanie ofertowe

Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego, charakterystyki energetycznej obiektu socjalnego w Mazewie oraz studium wykonalności dla projektu "Budowa pasywnych obiektów użyteczności publicznej".

Daszyna, dnia 10.08.2016 r.


LEMUR - Budowa Sali Sportowej w Daszynie

 Daszyna, dnia 22.06.2016 r.


 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego pzp fragm. obrębu Mazew; miejscowego pzp działki nr ewid. 160 w obrębie Ogrodzona oraz przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddz. na środowisko ww. planów miejscowych

Daszyna, dnia 17.06.2016 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DASZYNA

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Daszyna na lata 2016-2032". Jednocześnie informuję, że wystąpiono z prośbą o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna, oraz na stronie internetowej www.daszyna.bip.cc.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Daszyna na lata 2016-2032".
Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Daszyna, Daszyna 34a, 99-107 Daszyna, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej – urzadgminydaszyna@wp.pl w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Daszyna.

 

Daszyna, dnia 6.06.2016 r.


Zapytanie ofertowe

wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań pn:
1. „Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dworskiego w Błoniu na budynek spełniający funkcję miejsca spotkań, dialogu i wymiany kultur" oraz zagospodarowanie terenu przyległego wokół Dworu.
2. „Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dworskiego w Srebrnej na budynek spełniający funkcję miejsca spotkań, dialogu i wymiany kultur" oraz zagospodarowanie terenu przyległego wokół Dworu.

Daszyna, dnia 27.05.2016 r.


Zapytanie ofertowe

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej - drogowej, dla projektu „Przygotowanie terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Daszyna dla potrzeb potencjalnych inwestorów" - budowa wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej" w ramach zadania budżetowego „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna." Termin wykonywania czynności: od dnia wprowadzenia wykonawcy na budowę do dnia 30.11.2016 r.

Daszyna, dnia 28.04.2016 r.


 Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek bazy turystycznej w miejscowości Mazew, dz. nr 247 dla zadania pod nazwą: "Adaptacja budynku Starej Gminy na bazę turystyczną w Mazewie". Termin wykonania do dnia 12.09.2016 r.

Daszyna, dnia 25.04.2016 r.


 Daszyna, dnia 22.04.2016 r. 


Daszyna, dnia 15.04.2016 r. 


Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy - Prawo energetyczne przedstawiamy projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (plik w formacie PDF).
 

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 28.04.2016 r. pocztą elektroniczną na adres: urzadgminydaszyna@wp.pl W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do IRiESD dla gazu.
Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

 

GMINA DASZYNA pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokona zatwierdzenia instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej instrukcji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

 

Daszyna, dnia 14.04.2016 r.


Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Inżyniera kontraktu dla Dającego Zlecenie usług polegających na zarządzaniu projektem „Przygotowanie terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Daszyna dla potrzeb potencjalnych inwestorów" (zwanego dalej projektem), w ramach zadania budżetowego „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna." Termin wykonywania czynności: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.

Daszyna, dnia 12.04.2016 r.


Zapytanie ofertowe

Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla obrębu: Osędowice dz. nr 1/2, 1/1 oraz Stara Żelazna dz. nr 181 dla kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego dostosowanego do potrzeb potencjalnych inwestorów w ramach zadania budżetowego „Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego".

Daszyna, dnia 10.03.2016 r.


Zapytanie ofertowe

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacji sanitarnych oraz inżyniera kontraktu, dla projektu "Przygotowanie terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Daszyna dla potrzeb potencjalnych inwestorów" - budowa sieci i przyłączy wod-kan w ramach zadania budżetowego "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna."

Daszyna, dnia 08.01.2016 r.


Zapytanie ofertowe

Daszyna, dnia 15.12.2015 r.


Zapytanie ofertowe

Daszyna, dnia 15.12.2015 r.


ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu: Łubno, Opiesin, PGR Opiesin w jednostce ewidencyjnej DASZYNA.

Daszyna, dnia 9.10.2015 r.


 ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu: Drzykozy, Gąsiorów, Goszczynno, Kolonia Mazew, Mazew, Miroszewice, PGR Miroszewice, Siedlew, Skrzynki w jednostce ewidencyjnej DASZYNA.

Daszyna, dnia 7.10.2015 r.


Zapytanie ofertowe

Daszyna, dnia 14.09.2015 r.


 

Daszyna, dnia 11.09.2015 r.


Zapytanie ofertowe

Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla obrębu: Osędowice dz. nr 110, 102, 47, 26, 12, 13, 6/1, 6/2, Stara Żelazna dz. nr 175, 189, 190/1, Walew dz. nr 88, 89, 91, 116, 79, 120/3, 120/5, 120/6, Daszyna dz. nr 41, 42, 43, 27 dla kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego dostosowanego do potrzeb potencjalnych inwestorów w ramach zadania budżetowego „Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego."

Daszyna, dnia 10.09.2015 r.


Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego dostosowanego do potrzeb potencjalnych inwestorów - doprowadzenie gazu ziemnego do działek nr 120/3; 114/3 w miejscowości Walew obręb Walew oraz działki nr 43 w miejscowości Daszyna obręb Daszyna Gmina Daszyna; w ramach zadania budżetowego "Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego."

Daszyna, dnia 28.07.2015 r.


Zapytanie ofertowe

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego dostosowanego do potrzeb potencjalnych inwestorów - doprowadzenie wody, kanalizacji, czynnika do celów grzewczych i technologicznych oraz budowa wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej w obrębie terenu inwestycyjnego oraz połączenie jej z istniejącym układem komunikacyjnym dla działek nr 120/3; 114/3 w miejscowości Walew obręb Walew oraz działki nr 43 w miejscowości Daszyna obręb Daszyna Gmina Daszyna;
2. Wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020
dla inwestycji kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego dostosowanego do potrzeb potencjalnych inwestorów w ramach zadania budżetowego „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna."

Daszyna, dnia 24.07.2015 r.


Zapytanie ofertowe

- Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb opracowania audytów nergetycznych i dokumentacji projektowej 7 budynków mieszkalnych, komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Daszyna tj.: w miejscowości Daszyna dz. Nr154/1; 44/30; 233/6; Koryta Osada dz. Nr4/1; Nowa Żelazna dz. Nr143; Karkoszki dz. Nr36.
- Audyt energetyczny 8 budynków mieszkalnych, komunalnych zlokalizowanych na terenie GminyDaszyna tj.: w miejscowości Daszyna dz. Nr154/1; 44/30; 233/6; Koryta Osada dz. Nr4/1; Stary Sławoszew dz. Nr94/15; Nowa Żelazna dz. Nr143; Karkoszki dz. Nr36.
- Aktualizacja inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb opracowania audytu energetycznego i dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego, komunalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Daszyna w miejscowości Stary Sławoszew dz. Nr94/15.

Daszyna, dnia 1.07.2015 r.


Daszyna, dnia 21.06.2015 r.


Daszyna, dnia 11.06.2015 r.


Daszyna, dnia 9.04.2015 r.


Daszyna, dnia 17.04.2015 r.


Daszyna, dnia 30.03.2015 r.


Daszyna, dnia 6.03.2015 r.


Daszyna, dnia 5.03.2015 r.


Daszyna, dnia 2.03.2015 r.


Daszyna, dnia 27.02.2015 r. 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DASZYNA

 

z dnia 26 września 2014 roku

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Daszyna oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

 

Daszyna, dnia 26.09.2014 r.


Daszyna, dnia 17.09.2014 r.


Daszyna, 18.12.2013 r.


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna" została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Daszyna, dnia 25.07.2013 r.


Gmina Daszyna realizuje projekt pn. "Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 7.646.024,40 pln z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 5.283.216,38 pln co stanowi 84,99% kosztów kwalifikowanych. Umowa nr UDA-RPLD.02.08.00-00-005/11-00 z dnia 19 grudnia 2011 roku.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci gazowej średniego ciśnienia – do 0,5 MPa – od punktu włączenia w istniejący rurociąg wysokiego ciśnienia w Witoni do budynków kotłowni w miejscowościach Daszyna, Mazew, Koryta w gminie Daszyna. Gazociąg budowany będzie z rur PE SDR11 i SDR17,6 zgrzewanych doczołowo w zakresie średnic od dn 280 do dn 110 mm. Łączna długość projektowanej sieci wynosi 22.674 m. Budowa sieci przewidziana jest na dwa etapy – etap pierwszy budowa sieci rozdzielczej z zasileniem największych odbiorców oraz późniejszy, podłączenia odbiorców indywidualnych. Docelowo sieć gazowa przewidywana jest na zaspokojenie potrzeb grzewczych oraz socjalnych gminy Daszyna.

Daszyna, dn. 11.10.2012 r.


Gmina Daszyna realizuje projekt "Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Daszyna
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II. Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom I Energetyka, Działanie II.10 Sieci ciepłownicze
Całkowita wartość projektu wynosi 3 013 408,37 pln, z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 1 898 206,18 pln, co stanowi 75,36% kosztów kwalifikowanych.
Umowa nr UDA-RPLD.02.10.00-00-004/10-00 z dnia 12 października 2011 roku

Przedmiotem projektu jest:

1. Budowa nowej sieci ciepłowniczej na terenie miejscowości Mazew w Gminie Daszyna o łącznej długości 911 mb
2. Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miejscowości Daszyna w Gminie Daszyna. o łącznej długości 1227 mb
 Celem szczegółowym tej osi priorytetowej - spójnym z przedmiotowym projektem inwestycyjnym - jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Zakres działań wyznaczonych w tym projekcie jest kompatybilny również z celami operacyjnymi, czyli ma na uwadze pozytywny wpływ na:
- dywersyfikacje źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).
- rozwój i poprawa stanu infrastruktury energetycznej województwa
- poprawę jakości powietrza, oraz
- ochronę przyrody i tym samym kształtowanie postaw ekologicznych
 Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego, przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, a w konsekwencji do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania tych zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi.

Daszyna, 4.06.2012 r.


Gmina Daszyna realizuje projekt pn. „ Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita wartość projektu wynosi 2.068.088,00 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 598.976,00 zł, co stanowi 30 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Umowa nr 296/2012/Wn-05/OA-TR-ZI/D z dnia 28.05.2012 r.
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków nr 25, 32, i 40 w Daszynie w tym docieplenie ścian i stropodachu, wymiana drzwi i okien oraz wymiana instalacji C.O. z zakupem i montażem grzejników.

Daszyna, 1.06.2012 r.


Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

z siedzibą w Urzędzie Gminy Daszyna, pokój nr 10 (parter) czynny będzie w miesiącu październiku 2018 r.:

 • 02.10.2018 r. (wtorek) w godz.: 15.00 - 18.00
 • 16.10.2018 r. (wtorek) w godz.: 15.00 - 18.00

Dyżur pełni Pan Krzysztof Radzik - specjalista psychoterapii uzależnień, który udziela pomocy w zakresie:

 • motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych;
 • motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzorca picia;
 • udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym;
 • rozpoznawania zjawiska przemocy domowej, udzielaniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
 • inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
 • współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami z terenu gminy, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem 24 389-04-16.

Zapraszamy

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Daszynie

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Kamil Grodzicki [obsługa BIP]
Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 6 wrzesień 2010 godz. 15:26
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 16 kwiecień 2024 godz. 09:58
Liczba odsłon:
  101131 od 6 wrzesień 2010 godz. 15:26  (średnio 21.07 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl