0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o. » KomunikatyKOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY CENY ZA USŁUGĘ OPRÓŻNIANIA BEZODPŁYWOWYCH ZBIORNIKÓW NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH.

PGK Daszyna Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 1 lipca 2015 r. ulegnie zmianie cena wywozu 1 m³ nieczystości płynnych. W miejsce dotychczasowej ceny 21,31 zł netto (23,01 zł brutto) wynosić ona będzie 21,60 zł netto (23,33 brutto).


Komunikat w sprawie opracowania projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Uprzejmie informujemy, że PGK Daszyna Sp. z o.o. opracowała projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).
Publikując na stronie internetowej http://www.daszyna.bip.cc/p,151,_azownictwo.htmlprojekt IRiESD, PGK Daszyna Sp. z o.o., niniejszym informuje o publicznym dostępie do treści IRiESD oraz równocześnie poddaje przedmiotową instrukcję procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy - Prawo energetyczne.
W związku z powyższym, PGK Daszyna Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu IRiESD.
Uwagi można zgłaszać, w terminie do dnia: 8grudnia 2014 r. godz. 15.00 (nieprzekraczalny termin składania uwag) w podany niżej sposób:

 

  1. pocztą elektroniczną na adres: pgkdaszyna@wp.pl lub
  2. pocztą na adres:

PGK Daszyna Sp. z o.o.
Daszyna 34a p.6, 99-107 Daszyna


Komunikat PGK Daszyna Sp. z o.o.

W związku z powierzeniem Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o. w Daszynie obowiązku administrowania w imieniu Gminy siecią wodno-kanalizacyjną oraz potrzebą dostosowania standardów obsługi mieszkańców do wymogów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI 11/226/2013 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Daszyna, jak również kierując się koniecznością uporządkowania i uaktualnienia wymaganej przepisami dokumentacji, niezbędnym jest zawarcie nowych pisemnych umów o dostarczanie wody oraz dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Do zawarcia umowy zobowiązana jest osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości/lokalu lub osoba korzystająca z nieruchomości/lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym.

W celu zawarcia umów należy zgłaszać się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o. - budynek Urzędu Gminy w Daszynie, pokój nr 6 (parter) codziennie w godzinach 8.00 - 14.00.

Poniżej wzory umów do pobrania:

 

Przypominamy również, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały nr XXXI/205/2013 Rady Gminy w Daszynie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Daszyna, obowiązkiem właścicieli nieruchomości nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej jest wyposażenie nieruchomości w szczelny bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Zgodnie ze wskazanymi wyżej przepisami, aby w sposób zgodny z prawem pozbyć się nieczystości płynnych z terenu takiej nieruchomości, należy to robić systematycznie i nie dopuszczać do przepełnienia urządzeń - w przypadku zbiorników bezodpływowych opróżniać je nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc, natomiast w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwanie osadów ściekowych winno odbywać się z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę. Uprawnionym podmiotem może być wyłącznie gminna jednostka organizacyjna lub przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nieprzestrzeganie przytoczonych wyżej przepisów stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Aktualnie jedynym podmiotem posiadającym zezwolenie na wykonywanie powyższych usług, obejmujące teren gminy Daszyna, jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o.

W celu zawarcia stosownych umów należy zgłaszać się do siedziby Przedsiębiorstwa, można to zrobić w każdym dniu roboczym w godz. 8.00 - 15.00. Również w siedzibie Przedsiębiorstwa można składać zamówienia na wykonanie usługi opróżnienia zbiornika nieczystości płynnych. Można to również robić telefonicznie i korespondencyjnie (w tym poprzez pocztę e-mail).

Poniżej wzór umowy na wywóz nieczystości:

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o.
Daszyna 34a p.6, 99-107 Daszyna
e-mail: biuro@pgkdaszyna.pl
www.pgkdaszyna.pl

Prezes Zarządu

 

 

 

 Informacja opublikowana przez:
  Administrator dnia 24 listopad 2014 godz. 09:28
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 3 lipiec 2018 godz. 13:59
Liczba odsłon:
  7469 od 24 listopad 2014 godz. 09:28  (średnio 3.13 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl