0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Władze i struktura » Rada Gminy » Zadania i uprawnienia


Podstawowe zadania rady, jako organu stanowiącego i kontrolnego w gminie, precyzuje ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U.Nr 1591, poz.95 z późn. zm.), której postanowienia są skonkretyzowane w statucie każdej gminy.
Zgodnie z art. 18 w/w ustawy Rady Gminy realizuje następujące zadania:
1) uchwalanie statutu gminy;
2) wybór i odwoływanie zarządu, stanowienie o kierunkach jego działania
oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym
księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek przewodniczącego zarządu;
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania
budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarządowi z tego tytułu;
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6) uchwalanie programów gospodarczych;
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach;
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gmin, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej;do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy;
b) emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarząd;
c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd w roku budżetowym;
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy;
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez zarząd;
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych
przez zarząd w roku budżetowym;
10) określanie wysokości sumy, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art.8 ust.2 i 2a;
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy
a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
15) stanowienie w innych sprawach, zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Rada Gminy kontroluje działalność Wójta Gminy i podporządkowanych mu jednostek (w tym celu powołuje komisję rewizyjną). Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu, występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Wójta.
Rada Gminy obraduje na sesjach, zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Komisje rady są organami pomocniczymi, ich powołanie zależy od woli rady.
Komisje w pełni podlegają radzie gminy, przedkładają jej plany pracy i sprawozdania z działalności .
  Do obowiązków radnych gminy należy:
- reprezentowanie wyborców,
- utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami,
- przyjmowanie postulatów mieszkańców,
- branie udziału w pracach rady gminy i jej organów

Radny podlega szczególnej ochronie prawnej, przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Ochronie podlega także stosunek pracy radnego - jego rozwiązanie wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem.Informacja opublikowana przez:
  Kamil Grodzicki dnia 26 lipiec 2010 godz. 09:10
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 27 lipiec 2010 godz. 12:10
Liczba odsłon:
  8747 od 26 lipiec 2010 godz. 09:10  (średnio 2.72 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl