0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Władze i struktura » Urząd Gminy » Funkcje gminy (zadania)


Gmina ma określone ustawowo funkcje. Zawiera je ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity - Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.), która stanowi, iż:
1) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność(art.2.1);
2) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art.6.1).
Bardziej szczegółowe funkcje gminy sprecyzowane zostały w art.7 w/w ustawy, w którym stwierdza się : (...). W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska
i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych,
10) kultury fizycznej i turystyki,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
15)utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16)polityki prorodzinnej,
17)wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
18)promocji gminy,
19)współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20)współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Należy podkreślić iż przedstawiony wyżej zakres zadań gminy jest za wąski w stosunku do przytoczonych wcześniej stwierdzeń, zawartych w art.2 wyżej wymienionej ustawy.
Wymienione wyżej zadania gminy nie obejmują wszystkich spraw, istotnych z punktu widzenia pełnego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty jej mieszkańców.
Gmina realizuje wiele zadań i kompetencji jako zadania zlecone, które mogą być przekazane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami rządowymi, a gminą.
Do nich należą:
- dokonywanie rejestracji pojazdów
- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
- wydawanie pozwoleń na budowę
- zatwierdzanie planów realizacyjnych oraz rozwiązań urbanistycznych
- i inne zadania zleconeInformacja opublikowana przez:
  Kamil Grodzicki dnia 26 lipiec 2010 godz. 09:14
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Administrator dnia 27 lipiec 2010 godz. 12:45
Liczba odsłon:
  8723 od 26 lipiec 2010 godz. 09:14  (średnio 2.72 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Daszyna
urzadgminydaszyna@wp.pl